смт.Воловець, Закарпатська область


2 серпня 2013 р.

ПРОГРАМА «Українська мова»

ПРОГРАМА
«Українська мова»
Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Українська мова як навчальний предмет виконує ряд важливих освітніх функцій. Зокрема вона — об'єкт пізнання, осмислення її суті; як соціального феномена. Але головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пізнання культурних цінностей, а також засобом самовираження особистості. Завдяки їй діти одержують знання про довкілля, входять у колектив, долучаються до національної і світової культури. Мислеоформлююча функція рідної мови сприяє розвитку інтелекту учнів — їхньої пам'яті, логічного мислення, уяви, творчих здібностей. Через мову вони засвоюють моральні поняття, ідеї та ідеали, виробляють власні переконання, ціннісні орієнтири. Рідна мова формує почуття прекрасного, робить естетичне чуття тоншим, чутливішим. Вона найповніше вбирає в себе особливості української ментальності, а відтак сприяє засвоєнню її учнями. Як форма вияву національної та особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Досконале володіння рідною мовою забезпечує здійснення творчих можливостей учнів у всіх сферах життя.
Метою даної програми є формування компетентностей у процесі поглибленого вивчення української мови і науково-дослідницької діяльності.
Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:
            пізнавальної: поглиблення мовленнєвознавчих та культурологічних знань, ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;
            практичної: засвоєння мовного матеріалу засобами самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної практичної роботи; вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); формування навичок науково-дослідницької діяльності;
            творчої: розвиток мовленнєвих здібностей, ораторської майстерності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності Реалізація потенційних творчих можливостей особистості;
            соціальної: виховання громадської свідомості, формування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, Розвиток соціалізації і загальної реалізації особистості.
Програма розроблена для учнів 9-11 класів і передбачає навчання дітей у групах основного рівня протягом одного року. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год (6 год на тиждень .і тричі по 2 год). Кількісний склад навчальної групи — 8-10 учнів.
Програма створена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України».
Програма передбачає теоретичні і практичні заняття. Теоретичний матеріал пов'язується з темами практичних робіт відповідно до тематичного плану.
Тематичний план програми включає 4 блоки:
1) лінгвістичний;
2) комунікативно-практичний;
3) культурологічний;
4) консультативно-дослідницький.
Заняття лінгвістичного блоку мають на меті систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із розділів «Лексика. Фразеологія», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика».
Теми комунікативно-практичного блоку допоможуть засвоїти основні правила мовленнєвого етикету і культури спілкування, здобути навички виступу перед аудиторією та ведення дискусії.
Культурологічний блок передбачає ознайомлення слухачів із звичаями, традиціями, мистецькими скарбами, духовною культурою України і безпосередньо регіону мешкання. Тематику занять керівник гуртка визначає відповідно до особистих запитів та інтересів вихованців.
Зміст консультативно-дослідницького блоку розрахований на засвоєння умінь і навичок науково-дослідницької роботи, яка покликана стати ефективним методом поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та сучасними науковими технологіями. Гуртківці знайомляться з методами оцінки, аналізу та обробки інформації; навчаються грамотно оформляти власне дослідження; удосконалюють уміння публічного виступу, ведення діалогу; одержують поглиблені знання з предмета.
Програмою передбачена індивідуальна робота з учнями, розра­хована на підвищення якості знань і вмінь учнів.
Для отримання належних результатів і досягнення поставленої мети керівник гуртка може використовувати як класичні методи роботи (бесіда, дискусія, лекція, метод вправ, спостереження над мовою, пояснення, робота з підручниками, посібниками), так і різні форми інтерактивного навчання («діалог», «синтез думок», «ротаційні трійки», робота в парах, спільний проект, рольова гра та ін.).
На заняттях гуртка застосовуються різноманітні засоби навчання: друковані, технічні, екранні, засоби слухової наочності.
Орієнтація на розвиток особистісного потенціалу школярів спрямовує організацію навчання відповідно до технологічного розвитку суспільства. Нові підходи до вивчення мови диктують і нові технології навчання. Тому в процесі роботи гуртка пропонується використання комп'ютерних технологій і відповідно допоміжних програм: MS Wor, MS Exel, MS Power Point, MS Publidher.
Перевірка та оцінювання знань і умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин і конкурсів різного рівня.
Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).
Програма є орієнтовною, керівник гуртка може змінювати по­рядок навчальних тем і кількість годин, відведених на їх вивчення, вносити зміни у зміст відповідно до інтересів і побажань вихованців.

Основний рівень
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1
Вступне заняття
2
1
1
2
Лінгвістика
Лексика. Фразеологія
Будова слова. Орфографія Морфологія і правопис Синтаксис і пунктуація Стилістика
80
(10)
(8)
(16)
(42)
(4)
4
4
8
14
2
6
4
8
28
2
3
Основи мовленнєвої комунікації
28
10
18
4
Культурологія
16
6
10
5
Науково-дослідницька Діяльність
72
22
50
6
Екскурсії, конкурси, тематичні заходи
16
4
12
7
Підсумкове заняття
2
1
1
Разом
216
76
140ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год)
Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Рекомендована літератури
Практична робота. Написання тесту з метою перевірки рівня підготовки дітей.
2. Лінгвістика (80 год)
2.1 Лексика. Фразеологія (10 год)
Основні відомості з лексикології. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова. Пряме і переносне значення слова.
Групи слів за значенням, походженням та сферою вживання.
Синоніми та антоніми (лексичні та контекстуальні), омоніми.
Фразеологізми, їх лексичне значення, стилістична приналежність роль у мовленні, різновиди.
Практична робота. Робота зі словниками різних видів (тлумач­ним, перекладним, словниками синонімів та антонімів, фразеологічним тощо), схемами, таблицями. Виконання вправ.
2.2 Будова слова. Орфографія (8 год)
Будова слова та значення морфем. Способи творення слів.
Фонетичне, морфологічне та інші види написання. Написання разом, окремо, через дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила, словникові слова.
Практична робота. Робота зі словниками різних видів (морфемним, словотвірним, орфографічним тощо), схемами, таблицями. Виконання вправ. Укладання власного словничка (списки слів для запам'ятовування).
2.3 Морфологія і правопис (16 год)
Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови. Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови у реченні.
Самостійні частини мови, найскладніші орфограми.
Службові частини мови, найскладніші орфограми.
Практична робота. Робота з довідниками з морфологи, посібниками, таблицями, картками. Виконання вправ.
2.4 Синтаксис і пунктуація (42 год)
Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловів.
Способи передачі чужого мовлення: пряма та непряма мова. Цитати. Розділові знаки.
Просте речення. Ускладнення простого речення звертаннями, вставними конструкціями. Ускладнення простого речення однорідними і відокремленими членами речення.
Складне речення, розділові знаки в складному реченні. Складні різними видами зв'язку.
Практична робота. Робота з довідниками, підручниками, посібниками, таблицями-схемами, картками з метою закріплення пунктуаційних вмінь і навичок. Виконання вправ.
2.5. Стилістика (4 год)
Стилі і жанри мовлення. Стилістичні можливості. Особливості наукового стилю
Практична робота. Виконання вправ на закріплення вмінь щодо визначення стилів і жанрів мовлення, тексту.
3. Основи мовленнєвої комунікації (28 год)
Мовленнєва комунікація, її характеристика. Вербальна комунікація Невербальна комунікація, її місце і функції в міжособистісному спілкуванні. Функції комунікації.
Основні правила ведення мовлення. Деякі аспекти мовленнєвої ситуації. Етикет і мовлення. Культура поведінки, культура спілкування та мовленнєвий етикет.
Виступ перед аудиторією. Культура мовлення під час публічного виступу. Специфіка ведення діалогу.
Практична робота. Укладання правил мовця і слухача.
Виступи на обрану тему. Аналітична робота: виявлення недоліків у виступі, коментування, поради.
4. Культурологія (16 год) Культурологія як наука.
Література, що знайомить з історією, звичаями, традиціями, мистецькими скарбами, духовною культурою, моральною етикою народу.
Практична робота. Читання і обговорення текстів, перегляд документальних, художніх фільмів.
Тематичні семінари.
5. Науково-дослідницька діяльність (72 год) Предмет і сутність науки та її головна функція. Основні психологічні риси діяльності вчених. Види учнівських науково-дослідницьких робіт. Організація наукового дослідження. Вибір проблеми та вимоги
До теми дослідження. Мета і завдання дослідницької роботи.
Розробка структури дослідження. Вивчення історичного аспекту проблеми.
План-проспект.
Загальні і спеціальні методи дослідження, методика визначення матеріалу та об'єкта дослідження.
Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії.
Конспектування прочитаного. Види конспектів: текстуальні, змішані. Тематичні виписки, тези, план.
Правила оформлення дослідницької роботи.
Варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи.
Підготовка доповіді. Правила складання плану захисту наукової роботи.
Культура мовлення під час ведення дискусії.
Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької роботи. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту роботи. Виголошення доповіді. Обговорення виступів.
6. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (16 год)
Екскурсії до музеїв, бібліотек, наукових установ, вищих навчальних закладів.
Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.
7. Підсумкове заняття (2 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Поради і рекомендації щодо подальшої науково-дослідницької діяльності.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
   основні відомості з лексикології, фразеології;
   морфеми слова;
   самостійні та службові частини мови;
   найчастіше вживані вставні слова і словосполучення;
   відокремлені та однорідні члени речення;
   основні відомості про складне речення, види складних речень, розділові знаки в реченнях;
   правила з орфографії, пунктуації;
   стилі і жанри мовлення;
   мовні особливості наукового стилю, основні види висловлювань;
   правила культури мовлення, спілкування; найважливіші світоглядні, етичні та інші поняття, відображені у мові;
   відомості про особливості національної культури, звичаї, традиції, свята;
   визначних діячів; суспільно-політичні події, державну символіку; побут населення міст, міст, сіл, культурно-архітектурні пам'ятки, музеї, театри тощо;
   найбільш відомі фольклорні та літературні твори рідного народу, лексеми, фразеологізми, афоризми як відображення на­родного досвіду, особливості національного характеру, світобачення;
   загальнолюдські моральні цінності, їх вияв у національних тра­диціях;
   особливості дослідницької роботи;
   структуру наукового дослідження;
   методи дослідження;
   способи записування конспектів;
   правила оформлення результатів наукової роботи;
   правила укладання використаної літератури;
   варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи;
   етапи захисту роботи;
   правила культури мовлення, поведінки під час виступу.
Учні мають уміти:
   вживати наукову термінологію, стилістично забарвлену лексику, користуватися різними видами словників;
   пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх у мовленні, визначати їх синтаксичну роль, вміти користуватися фразеологічним словником;
   використовувати слова з урахуванням значення їх морфем; користуватися морфемним та словотвірним словниками;
   знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, знаходити і виправляти орфографічні помилки;
   розпізнавати самостійні частини мови, знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил;
   розпізнавати службові частини мови, знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил;
   правильно використовувати в мовленні речення із звертання­ми, вставними конструкціями;
   правильно вживати розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словосполученнях, реченнях);
   використовувати в мовленні речення з однорідними членами, правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення та відокремленнях;
   використовувати конструкції з відокремленням у текстах наукового стилю;
   правильно використовувати в тексті цитати, розставляти розділові знаки;
   визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення;
   формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення;
   сприймати усне та писемне мовлення, відтворювати готові тексти, вдосконалювати написане;
   уважно слухати інших людей, осмислювати і запам'ятовувати почуте і прочитане, робити короткі записи в процесі слухання і читання, робити висновки, висловлювати власну думку щодо сприйнятого;
   відрізняти тексти наукового стилю від текстів інших стилів-виступати перед аудиторією: правильно звертатися, вибирати інтонацію, темп і гучність виступу;
   використовувати культурологічні знання у власному мовленні-узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; аналізувати особливості бачення світу, культурні традиції на­родів, що відображено в мові, враховувати їх у спілкуванні; дотримуватись правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм та національної специфіки культури; визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір; використовувати різні методи, визначати матеріал та об'єкт дослідження;
   визначати і аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи;
   працювати за систематичним та алфавітним каталогом, бібліографічним покажчиком;
   давати стислий аналіз прочитаної літератури з обраної теми;
   грамотно оформляти роботу;
   користуватися комп'ютерними програмами;
   створювати мультимедійні презентації;
   складати план захисту науково-дослідницької роботи;
   готувати виступ і виголошувати його з урахуванням ситуації
   спілкування.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА
«УКРАЇНСЬКА МОВА»
Обладнання
Кількість, шт.
Апаратура
Компютер
За потребою
Принтер
1
Мультимедійний проектор
1
Мультимедійні дошка
1
Сканер
1
Копіювальний апарат
1
Накопичувач USB Flesh-drive
За потребою
Канцелярське приладдя
Ватман А-1
30 аркушів
Папір друкарський
За потребою
Ручки кулькові
За потребою
Олівці креслярські
За потребою
Фломастери
За потребою
Ножиці
За потребою
Гумка
За потребою
Скріпки, кнопки
За потребою
Папки
За потребою
СD-DVD-диски
За потребою

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Агейкіна Р. Організація роботи МАН / Р. Агейкіна, Л. Романенко, Л. Вовк // Управління школою. - 2004. - № 32. -С 19-25.
2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. - К.: КМ Асаdеmіа, 1994. - 254 с.
3. Антофійчук В. І. Культурологія: термінолог. слов. / В. І. Антофійчук. - 2-е вид. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 160 с.: іл.
4. Барецька О. Мала академія наук — дослідницький спосіб мислення / О. Борецька // Директор школи. - 2004. - № 7. - С. 20-24.
5. Барецька О. Мала академія наук — шлях до дослідницького пошукового способу мислення / О. Барецька // Управління школою. - 2004. - № 32. - С. 26-30.
6. Богдан Є. Мовний етикет українців : традиції і сучасні /Є. Богдан. - К.: Рідна мова, 1998. - 162 с. ^ /
7. Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П.Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-е вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2003. - 208 с.
8. Іліщенко А. Комп'ютер і вивчення української словесності / А. Іліщенко // Дивослово. — 2006. — № 10. — С. 7-11.
9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С.Караванський. — К.: Кобза, 1993. — 472 с.
10. Ковтун Т. В. Основи теорії мовленнєвої комунікації ; навч посіб. / Т.В. Ковтун. - К.: МІЛП, 2002. - 70 с.
11. Культура української мови / [СЯ. Єрмоленко, Н.Я.Дзюди, шина-Мельник та ін.]. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.
12. Макарова О. Як писати роботу на конкурс МАН / О. Макаро-ва II Шкільний світ. - 2005. - № 40. - С. 8-10.
13. Методика вивчення української мови в школі / [О.Бєляєв В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.]. — К. : Рад. шк., 1989. -246 с.
14. Методика викладання української мови в середній школі //. Олійник, В. Іваненко, Л. Рожило, О. Скорик]. — К. : Вища шк., 1989. - 386 с.
15. Морзе Н. Іпіеі. Навчання для майбутнього / Н. Морзе, Н. Це-ментієвська. — К.: Видавн. група ВНУ, 2004. — 416 с.
16. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: в 4 ч. / Н. В. Морзе ; за ред. акад. М. І. Жалдака. — К. : Навч. книга, 2003. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.; Ч. II: Методика навчання інформаційних технологій. — 287 с.
17. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох то­мах. - К.: АКОНІТ, 1999. - Т. 1. - 912 с.
18. Орфографічний словник української мови. — К. : Довіра, 1994. - 846 с.
19. Подольська Е. А. Культурологія: навч. посіб. / Е. А. Подольська. -вид. 2-е. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 392 с.
20. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова, 5-11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.
21. Руденко В. Д. Практичний курс інформатики / В.Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжоглу ; за ред. В. М. Мадзіго-на. - К.: Фенікс, 1997. - 304 с.
22. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. К. Сапіга. -К.: Т-во «Знання України». — 1993. — 112 с.
23. Словник труднощів української мови : близько 15000 слів / Щ.Г.Гринчишин, А. О. Капелюшний, О.М. Гіазак та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Рад. шк., 1989. — 336 с.
24. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник. / Д.М.Стеченко, О. С. Чмир. - 2-е вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2007.- 317 с.
25. Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / ІО. Г. Тормоса. - К. : КНЕУ, 2003. - 76 с.
26. Український правопис / НАН Укр.; Ін-т мовознавства. — стереотип. вид. - К.: Наук. думка, 2005. - 240 с.
27. Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г.М.Віняр та ін. - К.: Рад. шк., 1990. - 126 с.
28. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. — К. : Академвидав, 2004. - 208 с.
29 Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота: навч. посіб. для вузів / Я. Я. Чорненький. — К. : Центр навч. літ-ри, 2004. - 392 с.
30 Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу : навч. посіб./ М. Ф. Юрій. - К.: Кондор, 2008. - 262 с.
31. Юрченко Т. Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів / Т. Юрченко // Завуч. — 2004. — № 29. — вкладка.
32. Ющук І. П. Українська мова / /. П. Ющук. — К. : Либідь, 2006. - 640 с.


Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук