смт.Воловець, Закарпатська область


30 листопада 2008 р.

Положення про шкільний музейНа допомогу керівнику шкільного музею:
Положення про шкільний музей

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Музей при школі є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури.
2. Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтва України, цим Положенням та власним Положенням про музей.
ІІ. МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ МУЗЕЮ
1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.
2. Головними завданнями в роботі музею є:
- сприяння удосконалення навчально-виховного процесу школи, розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи, розвиток її творчих інтересів до пошукової роботи, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи.
- допомога педагогічному колективу у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами.
- вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю.
3. Музей проводить таку роботу:
- організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею.
- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування.
- організовує облік музейних предметів забезпечує їх збереження.
- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки.
- проводить освітню виховну роботу серед учнів.
- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МУЗЕЮ
1. Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи.
2. Рішення про створення музею приймається його засновником.
3. Наказ про відкриття музею видається директором школи після оформлення відповідної музейної експозиції.
4. Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням школи відповідно до Положення про відомчу реєстрацію та переєрестрацію музеїв при закладах освіти.
5. Діяльність музею припиняється за рішенням його засновника, яка погоджується з відповідною комісією, що проводить реєстрацію на місцях. Наказ про закриття музею видається директором школи.
ІV. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ МУЗЕЮ
1. За роботу музею відповідає директор школи. Директор школи:
- призначає педагога, який здійснює керівництво роботою музею.
- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи.
- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею.
. Облік пам’яток історії та культури, які зберігаються в музеях, проводиться в порядку, визначеному в нормативних документах Міністерства культури і мистецтва України.
2. Зібраний матеріал складає фонди і обліковується в інвентарній книзі, яка скріпляється печаткою та завіряється підписом директора школи.
3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).
4. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на директора та керівника музею.
5. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу; несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
VІ. ФІНАНСУВАННЯ
1. Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводяться за рахунок коштів школи

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук