смт.Воловець, Закарпатська область


7 червня 2013 р.

ДОВІДКА про організацію роботи з обдарованими дітьми в Центрі позашкільної роботи і дитячої творчості

ДОВІДКА
про організацію роботи з обдарованими дітьми
в Центрі позашкільної роботи і дитячої творчості

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді,  спри­яння розвитку її таланту,  духовно-емоційних і розумових здібностей,  у ра­йоні прийнята Програма по організації роботи з обдарованими дітьми, яка забезпе­чує створення чіткої системи навчання і виховання з цієї проблеми.
На вико­нання обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 - 2014 роки, затвердженої  рішенням Закарпатської обласної ради   25.02.2011 N 158,   районної програми   роботи з обдарованою молоддю на 2012-2016 роки  у Центрі позашкільної роботи і дитячої творчості  здійснено ряд заходів. Було розроб­лено заходи по реалізації програми роботи з обдарованою молоддю, розроб­лено  про­граму «Обдарована дитина» на 2013-2016 роки. Окремо сплано­вано роботу Центру з обдарованими та талановитими  дітьми на 2013 рік, в якому передбачено  забезпечення методичним супроводом педагогічних працівників, які  працюють з творчо обдарованими дітьми, проведення творчих конкурсів, фестива­лів, виставок,  спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованої  молоді.
Значну увагу навчанню та вихованню обдарованих дітей та молоді, самореаліза­ції творчої особистості в сучасному суспільстві приділяють керівники гуртків шляхом  створення оптимальних умов  для розвитку творчого потенціалу гуртківців.
Робота позашкільників спрямована на забезпечення соціальної адаптації
шляхом індивідуальних консультацій, тестування, анкетування з метою виявлення нахилів, здібностей учнів.
Результатом систематичної роботи Центру дитячої та юнацької творчості
з обдарованими дітьми є  участь та перемога у обласних конкурсах, виставках.
 Питання роботи  з обдарованими дітьми розглядались на засіданнях методич­ного об»єднання керівників гуртків,  вивчалось школі молодого педагога.
Так у квітні на  засіданні методичного об’єднання  було проведено засідання круг­лого столу «Виховний потенціал позашкільної освіти та її роль у формуванні обдаро­ваної особистості»   та проведено майстер –клас з бісероплетіння.  У роботі круглого столу взяли  участь керівники гуртків та адміністрація Центру.
Протягом навчального року для виявлення   обдарованих дітей керівниками гурт­ків проводилась певна робота. Було проведено анкетування учнівської мо­лоді, прово­дились численні масові заходи, конкурси, фестивалі, конференції та виста­вки.

З метою цілеспрямованої роботи з обдарованою молоддю у на базі Центру ство­рено Воловецьку філію Закарпатського територіального відділення МАН Укра­їни, гуртки якої успішно  працювали у В.Ворітській, Воловецькій, Скотарсь­кій, Гукливсь­кій, Н.Ворітській загальноосвітніх  школах. У 6 відділеннях та 9 -ти сек­ціях займалось 119 учнів.  Це такі відділення як «Наук про землю» «Літературоз­навс­тва, фольклористики та мистецтвознавства», «Хімії та біології», «Екології та аграрних наук», «Історії».. «Мовознавства». Результатом роботи є 8 призових місць  в обласному конкурсі-захисті наукових робіт учнів - членів МАН.
Наші учні посіли призові місця -  Перше місце в секції «Екологія» , другі мі­сця  - 4 -   українська література, мистецтвознавство, зарубіжна література,  агра­рні науки, треті місця – 2 – секція «літературна творчість» та «Географія та ландшаф­тознавс­тво», четверте –  1 – секція «українська мова».
Центром позашкільної роботи  щорічно узагальнюються результати участі вихо­ван­ців гуртків  Центру  у обласних масових заходах та їх результативність.
Створено банк даних „Обдарована дитина”, розроблені методичні рекоменда­ції керівникам гуртків та батькам для психолого-педагогічного обсте­ження дітей з підвищеним рівнем здібностей, проводиться аналіз роботи з обдарова­ною мо­лоддю по кожному гуртку, визначається його рейтинг.
Високий рівень творчої обдарованості засвідчили учасники  багатьох облас­них конкурсів та виставок.  Так вихованці хореографічного гуртка були учасни­ками Всеукраїнського  конкурсу хореографічних колективів «Євроданс» в м.Ужгороді, естрадного співу – Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Червона рута» в м.Ужгороді. Вихованці гуртка фітодизайну брали участь у обласних  виставках  з фітоди­зайну «Золота осінь» та «Зимові фантазії»; гуртківці декоративно-приклад­ного мистецтва - паперопластики., моделювання та виготовлення іграшок-  сувені­рів, художня вишивка, бісероплетіння , образотворчого мистецтва прий­мали участь у обласному турі Всеукраїнської  виставки  декоративно-  ужиткового і образотворчого  мистецтва «Знай і люби свій край», обласному конкурсі «Україн­ська народна іграшка», «Воскресни писанко», «Ми таланти твої, Закар­паття», «Мої права», Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів», обласному конку­рсі фотоаматорів «Моя Україно»,  Обласному конкурсі з інформаційних техноло­гій , обласних конкурсах «Арт –революція», «Майбутній кутюр’є» .
Вихованці гуртків протягом року вибороли 12 призових місць і були нагоро­джені грамотами   департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА та облас­них центрів.
Крім того,  Центр позашкільної роботи і дитячої творчості є координатором ро­боти з обдарованими учнями району. З Ініціативи Центру у районі проводяться такі творчі конкурси як поетів і прозаїків «Струни душі»,  естрадної пісні «Крок до зірок», конкурси – захисти дослідницьких робіт по всеукраїнських експедиціях « Історія міст і сіл», « Моя Батьківщина – Україна», районні етапи обласних та Всеук­раїнських конкурсів, фестивалів.
Цього року вперше було проведено районний конкурс «Учень року – 2013», в якому змагалися юні обдарування віком від  14 років по 4 номінаціях : «Інтелек­туал року», «Лідер року», Спортсмен року», « Творча особистість року».
Матеріали про роботу з обдарованими дітьми широко висвітлюються на
сторінках районної газети , сайт Центру та перед  батьківською громадськістю.
З метою підвищення професійної майстерності з обдарованою молоддю
керівники гуртків, педагоги – організатори  загальноосвітніх шкіл району  впроваджу­ють сучасні технології. Особлива перевага надається інтерактивним мето­дам навчання, особистісно зорієнтованого підходу.
У ЦПРДТ створюються оптимальні умови для розвитку творчого потенці­алу гуртків­ців.Методист  ЦПРДТ  Рудейчук М.М.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук