смт.Воловець, Закарпатська область


12 листопада 2013 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЦПРДТ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ «МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ»

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЦПРДТ
НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
«МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ»
Підготовчий етап

з/п
Заходи
1
Консиліум. Результати роботи творчої групи над проблемою з виробленими рекомендаціями
2
Обговорення й затвердження науково-методичної проблеми ЦПРДТ педрадою.
3
Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодії з іншими складниками педагогічного процесу.
4
Дослідження готовності педагогів  до роботи над науково-методичною проблемою (анкетування)


1-й рік роботи
(2013-2014 н.р.)

з/п
Заходи
1
Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному кабінеті ЦПРД.
2
Створення картотеки рекомендованої літератури з проблеми
3
Організація наставництва, консультації для молодих керівників гуртків
4
Забезпечення морального і матеріального стимулювання роботи педагогів над проблемою
5
Удосконалення роботи педагогічного колективу з обдарованими і здібними дітьми
6
Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях методичного об’єднання, вироблення заходів стосовно їх реалізації. Визначення індивідуальних науково-методичних проблем, виходячи зі загальної  проблеми, специфіки гуртка й уподобань кожного педагога
7
Організація взаємовідвідування занять гуртків  із метою вивчення роботи керівників гуртків  над проблемою
8
Організація взаємовідвідування позакласних заходів з метою вивчення роботи керівників гуртків  над проблемою
9
Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною темою
10
На засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків  розглянути питання:
-         Система діяльності педагога у підготовці та проведенні заняття
-         про роботу над проблемою керівників гуртків  на І етапі
-         технології інтерактивного навчання на заняттях гуртків  в системі особистісно орієнтованого навчання
-         про самоосвіту керівників гуртків;
-         про роботу з обдарованими вихованцями;
11
Засідання педради    Розвиток проектної культури педагогів як спосіб підвищення професійної компетентності»
12
Засідання методичної ради:
-         про шляхи підвищення в учнів мотивації до занять в гуртках;
- науково-методична діяльність і впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес;
-         удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій;
-         запровадження інноваційних технологій у діяльність учнівського самоврядування;
- результати роботи  над науковою проблемою ЦПРДТ та керівників гуртків  над індивідуальними методичними темами.    
13
Методична конференція «Раціональна організація праці як засіб попередження перевантаження вихованців»
14
Оформити папки «Як працювати над науково-методичною проблемою», «Як узагальнити свій досвід»
17
Вивчення професійних умінь рівня кваліфікаційної підготовки керівників гуртків  шляхом діагностування2-й рік роботи
(2014-2015 н.р.)

з/п
Заходи
1
Діагностика рівня сформованості загально навчальних інформаційних умінь вихованців основного рівня.
2
Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність занять в гуртках
3
Удосконалення системи роботи керівників гуртків  у контексті роботи над проблемою
4
Творчі звіти керівників  гуртків  за результатами роботи над проблемою (на засіданнях м/о)
5
Моніторинг особистого професійного зростання керівників гуртків
6
Вивчаємо досвід. Взаємовідвідувння занять гуртків. Робота педагога над проблемою.
7
Засідання методичної ради:
-         робота творчої групи з навчально-методичної проблеми ЦПРДТ;
-         звіти-презентації м/о про роботу над проблемою
                                             Науково-технічний та натуралістичний  напрямок – січень
                                             Художньо-естетичний  – березень
                                             Туристсько-краєзнавчий  - квітень
-         про організацію роботи на ІІ етапі роботи над проблемою
8
Психолого-педагогічний семінар
9
Оформити папки-допомоги щодо запровадження навчально-методичної проблеми
10
Організація навчання інформаційних технологій (курси «Intel. Навчання для майбутнього»
11
Засідання  м/о:
-         впровадження креативних освітніх технологій в практику гурткової роботи;
-         розвиток креативного потенціалу вихованців  на заняттях гуртків коп.»ютерних технологій ;
-         використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення;
-         комп’ютерні технології на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистетцва;
-         використання мережевих технологій у підвищенні фахового рівня (художньо-естетичний напрямок)
-         упровадження медіа-технологій у навчально-виховний процес (природничо-математичний цикл);
-         комп’ютерна презентація як засіб розкриття творчих здібностей вихованців );
-         використання комп’ютерних технологій на заняттях туристсько-краєзнавчих гуртків
12
Засідання педагогічних рад:
-         підвищення ефективності заняття гуртка  за рахунок упровадження особистісно орієнтованого спрямування дидактичних, методичних технологій та морально-психологічного аспектів;
-         пошуково-дослідницька діяльність за допомогою засобів інформаційно-комунікативних технологій (березень)
13
Психолого-педагогічний семінар: «Створення психолого-педагогічних умов для виховання креативної особистості» (жовтень)
14
Методичний практикум: «Освітні технології»
15
Методична сесія: «Проектуємо успішне заняття гуртка»
16
Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація навчально-виховного процесу
18
Питання на засідання методичної ради:
-         про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;
-         науково-методична діяльність і впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.


3-й рік роботи
(2015-2016 н.р.)

з/п
Заходи
1
Засідання методичних об’єднань керівників гуртків:
-         Інтегровані заняття гуртків  – проблеми сьогодення;
-         Інновація в конкурсах з інформаційних технологій;
-         Розвиток творчих здібностей  школярів;
2
Засідання педагогічної ради:
-         стимулювання і заохочування учнів до освітньої діяльності;
-         інформаційно-комунікативні технології в навчальному процесі сучасного позашкільного закладу
3
Засідання методичної ради:
-     розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості;
-   моніторингова діяльність методичних об’єднань
-         участь у видавничій діяльності «Панорама творчих надбань керівника гуртка»;
-     формування навичок самостійної роботи учнів у позаурочний час
5
Круглий стіл «Що таке моніторингові дослідження? Для чого і як вони здійснюються?». Результати моніторингу участі вихованців у масових заходах.
6
Проведення анкетування, діагностичних вимірів з питань навчальної та методичної роботи
7
Семінар-тренінг «Методика організації проектної діяльності вихованців»
8
Практичний семінар «Інноваційний пошук керівника гуртка. Осмислення заняття гуртка  як результат застосування інноваційних педтехнологій»
9
Методичний тиждень «Розвиток ключових компетенцій та творчості вихованців через використання новітніх технологій»
10
Звіт творчої групи про роботу над методичною проблемою
11
Діагностування педагогічного досвіду керівників гуртків
12
Наказ про підсумки методичної роботи на ІІІ етапі реалізації науково-методичної проблеми
4-й рік роботи
(2016-2017 н.р.)

з/п
Заходи
1
Засідання методичних об’єднань керівників гуртків:
-         упровадження інноваційних технологій на заняттях гуртків;
-         мультимедійні презентації на заняттях
2
Виховна робота: компетентнісний підхід до проектної технології
3
Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, формування лідерських та організаторських якостей у вихованців
4
Моніторинг результативності роботи над проблемою
5
Творчість керівника гуртка: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів
8
Засідання методичної ради:
-         організація роботи учнів над створенням навчального проекту
 система роботи керівника гуртка  щодо контролю знань, умінь та навичок;
-         мистецтво ведення сучасного заняття гуртка  як запорука якісної освіти;
-         вивчення й узагальнення досвіду із системи роботи педагогів;
-         особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності;
-         модернізація науково-методичної роботи;
-         впровадження засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес:
                    застосування нових ІКТ в управлінській діяльності
                    застосування нових ІКТ у навчально-виховному процесі
                    застосування нових ІКТ у виховному процесі
9
Науково-практичний семінар: «Використання новітніх технологій як засіб розвитку творчих здібностей вихованців »

5-й рік роботи
(2017-2018 н.р.)

з/п
Заходи
1
Майстер-клас «Мої методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи керівників гуртків  по темі: «Реалізація використання інформаційно-комп’ютерних технологій активного та інтерактивного навчання»)
2
Конференція: «Підсумки роботи над проблемою»
3
Педагогічна вітальня: «Яким має бути заняття гуртка  якого чекають»
4
Засідання методичної ради: «Синтез інформаційно-комп’ютерних та інноваційних ед..технологій»
5.
Наказ про підсумки  і завершення роботи над науко-методичною пролемою.Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук