смт.Воловець, Закарпатська область


24 вересня 2012 р.

План роботи методичного об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напрямку на 2012-2013 н. р.


         
План роботи
методичного об’єднання
керівників гуртків художньо-естетичного напрямку
на 2012-2013 н. р.

Голова  методоб’єднання:
Гулович Лариса Василівна, керівник
 гуртка декоративно- прикладного мистецтва


Основною організаційною формою колективної і індивідуальної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації методичних кадрів є методичне об’єднання. Головною функцією його є ознайомлення педагогів – позашкільників із сучасним станом і перспективами розвитку  позашкільної освіти, досягненням педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з позашкільної освіти, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.
МО керівників гуртків естетичного напрямку  створене з метою підвищення фахової майстерності та обміну досвідом керівників гуртків. На засіданнях  методичних об’єднань керівників гуртків розглядатимуться нормативно–правові документи  щодо організації навчально–виховного процесу в позашкільному закладі, актуальні проблеми методики надання додаткових знань та вмінь, проведення навчально-виховних занять  в гуртках. Крім цього, в ході занять члени методоб’єднання будуть знайомитись з методикою вивчення навчальних програм, розглядатимуть матеріали навчально–виховного процесу закладу, обмінюватимуться досвідом роботи, будуть проводитись огляди навчально–методичної літератури, новинок педагогічної преси з проблем позашкілля тощо. Робота методичного об’єднання носитиме навчально – методичний характер . 
      
                 Діяльність методичного об’єднання спрямоване на вирішення таких завдань :
       - забезпечення , засвоєння використання найраціональніших методів і    прийомів навчання і виховання гуртківців;
-постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів закладу, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності, виявлення, пропаганди та здійснення нових підходів до організації роботи.
           Робота методичного об’єднання передбачає:
·        діагностику утруднень педагогів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
·        розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо-виховної діяльності, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розробка основних напрямів  і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності вихованців у позаурочний час  (конкурси, виставки, фестивалі  і т.д.),
·        вивчення, узагальнення і пропаганда кращого педагогічного  досвіду, участь в атестації.
             

Орієнтовні  розділи плану:
1.Вступ

В 2012-2013 навчальному році перед педагогами закладу,в тому числі і  керівниками гуртків художнього-естетичного напрямку, визначено такі основні напрями роботи:
·        забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях творчого та інтелектуального розвитку дітей і молоді;
·        спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.
·        пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами;
·        впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;
·        залучення педагогів до творчої діяльності та дослідно-експериментальної роботи;
·        модернізація системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, удосконалення навчальних програм, змісту, форм та методів навчання і виховання, впровадження інноваційного досвіду в практику роботи позашкільних навчальних закладів.
            Важливим аспектом роботи методичного об’єднання закладу в 2012-2013 році буде внесення елементів новизни в процес і результати діяльності керівників гуртків. В процесі творчої діяльності керівники гуртків досягатимуть поставленої мети, долатимуть труднощі на шляху до неї.
            Методичне об’єднання здійснюватиме постійну взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення якнайкращих умов для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей кожного педагога.

Метою роботи методоб’єднання є вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання і виховання, прищеплення вихованцям смаку, інтересу і вміння займатися творчою діяльністю, підтримка педагогів, що розробляють авторські програми і прагнуть її реалізувати
В своїй роботі педагоги закладу, члени методичного об’єднання, керуватимуться методичними рекомендаціями  МОН України щодо організації позашкільної освіти. Зокрема, законами«Про освіту», «Про позашкільну освіту»,"Програмою розвитку позашкільних закладів на період до 2014 року ", Листа МОН № 1/9-604 від 28.08.12 року«Про методичні рекомендації з питань позашкільної освіти», тощо. 

           Методичне об’єднання ставить перед собою такі завдання:
   1. Допомогти керівникам гуртків в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення, підвищення професійної майстерності.
   2. Формувати  творче мислення, розвивати таланти і здібності вихованців відповідно до їх уподобань і можливостей.
  3. Сприяти впровадженню нових педагогічних технологій, інновацій, оновленню змісту позашкільної освіти, працювати на кінцевий результат.
4. Звертати увагу на роботу з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.
5.Стимулювати процес самооцінки дитини в результаті якого вона повинна дійти до висновків: "Це я хочу і можу зробити”,” Ця ідея мені близька”, "Я готовий до будь - яких навантажень і випробувань в досягненні мети” і т.д. 
6.Постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної підготовки, обмінюватись досвідом успішної педагогічної діяльності, взаємовідвідувати відкриті заняття, заходи.
7.Створювати умови для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей.
8.Постійно підвищувати освітній рівень методичної підготовки керівників гуртків. 
9.Робота з вихованцями по програмі МОН «Творча обдарованість».
10.Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання і виховання.
11.Створення умов для самоосвіти керівників гуртків і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
12.Вдосконалення професійно значущих психолого-педагогічних навичок,  умінь.
         Засідання методичних об’єднань відбуватиметься в два етапи: практична частина, де керівники гуртків проводитимуть відкриті заняття (або інші виховні заходи), теоретична, де обговорюватимуться  питання з реалізації навчального плану та виконання програм, підготовки до практичних занять (виставок, конкурсів, творчого звіту), запровадження інноваційних технологій  в роботі, створення умов для формування позитивних рис виховання в процесі різноманітної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку особистості.
Форми  роботи методоб’єднання:
·        теоретичні лекції, бесіди;
·        заняття – практикуми;
·        заняття «майстер - клас»;
·        психологічні тренінги, відриті заняття;
·        випуск методичних рекомендацій, буклетів, збірок, авторських програм;
·        виставки методичної літератури освітніх програм педагогів ЦПРДТ;
·        персональні виставки педагогів і їх вихованців.
·        проведення тижня педмайстерності
·        участь у конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний олімп».


Єдиний день методичної роботи  - Вівторок
Методичне об’єднання об’єднує   керівників гуртків декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва БДТ. (Список додається) 


 2. Робота з підвищення кваліфікації та
     фахового  рівня педагогів 
                    Підвищення  кваліфікації педагогів здійснюється шляхом самоосвіти, на заняттях у "Школі передового педагогічного досвіду”, під час відвідання відкритих занять своїх колег, в період тижня педмайстерності, на робочих нарадах, педрадах, засіданнях атестаційної комісії  і т.д.
                Важливу роль в організації роботи методоб’єднання належить методичному кабінету. В кабінеті є матеріали творчих знахідок, орієнтовні зразки проведення відкритих занять, програми і навчальні плани, методичні фахові журнали, картотека методичної літератури, зібрано інформаційний каталог передового педагогічного досвіду  педагогів – позашкільників області.
 З метою реалізації проблем позашкільної роботи педагогічні надбання кращих  керівників гуртків поширюються через видавничу продукцію: брошури з досвіду роботи, каталоги, кращі доробки друкуються на шпальтах фахових  журналів і газет.
               Протягом семестру планується проведення консультацій, "круглих столів”, творчих дискусій, методичних тренінгів, «мозкових штурмів», творчих звітів, «днів відкритих дверей», мастер-класів.
                Досвідчені керівники гуртків,  справжні професіонали своєї справи є наставниками молодих педагогів. Такі учасники методоб’днання,  як Буцко Н.М., Чорней Л.В. є наставниками молодих колег. Вони вміють підтримати позитивне в роботі педагогів–початківців, допомагають їм знайти правильне рішення  в будь-яких складних ситуаціях, повірити в свої сили, вивчають їх досвід і можуть  зробити його надбанням всього педагогічного колективу. Стосунки "наставник – молодий керівник гуртка ” – це, зазвичай, стосунки довіри, доброзичливості, щирості, взаємоповаги.
          Вищезгадані наставники мають належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, чого й навчатимуть своїх колег–початківців.
Також для підвищення кваліфікації  кожен керівник гуртка самостійно  працює над окремо вибраною темою з питань навчально-виховної роботи.

3.Виявлення, вивчення, узагальнення та  впровадження в   практику роботи кращого педагогічного досвіду з актуальних науково – методичних проблем.

                У 2012-2013  н.р. планується вивчення педагогічного досвіду Волошин М.І., керівника фольклорно-етнографічного гуртка.  З 1 по 15 вересня провести традиційну декаду (дні відкритих дверей) у всіх керівників гуртків, які є наставниками молодих педагогів.
           В квітні місяці – «тиждень педагогічної майстерності», під час якого можна побачити на практиці досвід роботи керівників, розкрити індивідуальність кожного педагога–позашкільника.
          Програмою тижня педмайстерності передбачається провести такі форми надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям:
·        день відкритих занять досвідчених педагогів;
·        творчі зустрічі молодих педагогів з їх наставниками за "круглим столом”;
·        виставки напрацьованих матеріалів;
·        творчі виставки вихованців (під час творчого звіту);
·        консультації – практикуми ;
·        презентації педагогічних новинок (обмін досвідом роботи)
·        заняття «майстер-клас» - Гулович Л.В., Буцко Н.М.

Тематика засідань методичного об’єднання

            Методичне об’єднання залучатиме педагогів закладу до участі в різних проектах і програмах, експериментах до написання авторських програм, методичних розробок, статей і публікацій, що є безпосереднім виявленням творчого потенціалу кожного.

І засідання  (серпень)
Доповідь. Аналіз роботи МО керівників гуртків за 2011-2012 н.р. та завдання щодо удосконалення роботи у 2012-2013 н.р.
2. Обговорення плану роботи МО на 2012-2013 н.р.
3. Методичні рекомендації щодо проведення першого гурткового заняття.
4. Роль керівника гуртка у формуванні творчої активності й самостійності вихованців під час проведення гурткового заняття.
5. Ознайомлення з новинками  в друкованих виданнях-посібниках, журналах(методичні рекомендації щодо початку нового навчального року).
6 Педагогічна скринька: презентація досвіду з використанням мультимедійних засобів.


ІІ засідання. (Листопад)

Тема:  Впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій  та їх вплив на підвищення якості навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.
Практикум: Сформованість у керівника гуртка вмінь і навичок орієнтуватись у виборі необхідної наукової інформації.
 Майстер – клас Хореографічне мистецтво в естетичному вихованні та творчому розвитку дитини», керівник Райчинець В.М.

Відкрите заняття   гуртка декоративно-прикладного мистецтва (Кер.Гулович Л.В.)      
    
ІІІ засідання  (Лютий)

Тема:  Формування гармонійно розвиненої особистості та естетичне виховання учнів через зв»язок мистецтва та природи у гуртках Центру позашкільної роботи.
Майстер-клас «Паперопластика у формуванні просторової уяви дитини »,
 Кер.Буцко Н.М.
Гурток працює на базі Скотарської ЗОШ І-ІІ ст..
Методичний ринг: Сучасний вихованець гуртка. Його портрет.
Коло ідей: «Нові педагогічні технології в сучасному навчальному процесі.
ІУ засідання (Квітень)
Тема: Виховання як соціальна функція позашкільної освіти.

Засідання круглого столу : «Виховний потенціал позашкільної освіти та її роль у формуванні обдарованої особистості» 

Майстер – клас  «Розвиток акторських здібностей у дітей», керівник Щур А.С.
Майстер – клас «Розвиток художньо-естетичних смаків на заняттях гуртка бісероплетіння », керівник Брунцвик В.В.       
 Творчі звіти керівників гуртків по проблемному питанню.


У період між засіданнями члени методоб’єднання проводять індивідуальні та групові консультації для молодих керівників, вивчають і впроваджують у практику роботи досягнення психолого–педагогічної науки, педагогічного досвіду інших колег, беруть участь у проведенні тижня педмайстерності, методичних оперативках, педагогічних читаннях, проблемних семінарах, виставках, фестивалях, проводять заняття «Майстер-клас».Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук