смт.Воловець, Закарпатська область


5 серпня 2013 р.

ПРОГРАМА «Юні мовознавці»

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ПРОГРАМА
«Юні мовознавці»
Початковий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчання української мови в гуртках та секціях у позашкільних закладах є важливою складовою навчально-виховного процесу. Відбувається збагачення й розширення знань учнів із рідної мови; створюється інтелектуальний фон, що сприяє свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; розвиваються уміння і навички усного й писемного мовлення, творчі здібності школярів.
Проте головне значення занять з української мови в позашкіллі полягає в забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції, що передбачає вміння вільно й доречно користуватися виражально-зображальними можливостями української мови в різних життєвих ситуаціях, незалежно від професійних пріоритетів, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, знати й по­важати мову власного народу.
Програма гуртка «Юні мовознавці» передбачає формування стійкого інтересу учнів до різноманітних мовних одиниць і явищ, типів і стилів мовлення в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Тематичне наповнення кожного заняття допомагає збагатити відповідний понятійний апарат школярів, розвинути пізнавальну сферу та розширити світоглядні обрії, що є важливим компонентом для формування гармонійної особистості в цілому.
Пропонована навчальна програма «Юні мовознавці» є комплексною, охоплює різні розділи мови, які вивчають під час занять учні 5-7 класів, і передбачає навчання дітей в групі початкового рівня протягом 1 року. На опрацювання навчального матеріалу гуртка відводиться 144 год (4 год на тиждень). Кількісний склад навчальної групи — 8-12 учнів.
Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності. Досягнення цієї мети передбачає формування в учнів таких компетентностей:
         пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;
         практичної: вдосконалення орфографічних, пунктуаційних на­вичок, комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності;
— творчої: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одини­цями з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, критичності, образності; уміння здобувати знання, визначати специфічні аспекти мовної проблеми, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації;
— соціальної: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, уміння працювати в колективі тощо.
Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвивальну та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, пропонована програма передбачає набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції в ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв'язанні яких учні бачать особистісний сенс, що зумовлює формування стійкої пізнавальної мотивації щодо вивчення мови. Дотримання принципу взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку дає змогу подолати формальний характер мовної освіти.
Програма створена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України».
Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини.
На заняттях мовного гуртка початкового рівня застосовуються як пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з підручниками та наочним матеріалом), так і репродуктивні та проблемно-пошукові методи навчання (відтворення інформації, постановка і вирішення проблеми, пошуково-дослідницька робота). Перевага надається інтерактивним технологіям.
Пропонована програма гуртка передбачає різноманітні форми організації навчального процесу, зокрема:
а) індивідуальне самонавчання (під час індивідуального самонавчання учні виконують ту чи іншу самостійну роботу з об'єктами, що вивчаються, з підручником, приладами, розв'язання мовних задач, дослідницьку роботу і складають письмове повідомлення про результати);
б) парне взаємонавчання (учні у стабільних парах або в парах змінного складу пояснюють одне одному певне питання, захищають власну тему, оцінюють результати роботи товариша тощо);
в) групова робота за спільною темою (навчання відбувається всередині групи; учні, об'єднані в групи, взаємодіють усередині них: пояснюють новий матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують презентацію);
г) взаємонавчання груп (групи, які займаються вирішенням різних проблем або різними видами навчальної діяльності, — теоретики та експериментатори — тимчасово об'єднуються для того, щоб обмінятися досвідом, інформацією, проблемами);
ґ) «самоврядування» (один або двоє учнів навчають увесь клас, ведуть заняття, організовують певну його частину);
д) «самоорганізація» (наприклад, спонтанне або спеціально організоване формулювання задуму уроку або серії уроків може обумовити створення координаційної групи учнів, яка згодом складає план проведення заняття на задану тему і добирає оптимальну технологію навчання, готує та проводить його);
е) підготовка учнями виступів (відпрацювання таких видів діяльності, як техніка виступу, методика ведення дискусії, формулювання запитань та відповідей на них, аргументація думок, рецензування, оцінювання, аналіз).
Серед найбільш ефективних прийомів проведення занять гуртка — мовно-літературні ігри (ділові, рольові, імітаційні, тренінгові), заочні мандрівки, конкурси, естафети, вікторини, відгадування загадок, криптограм, шарад, кросвордів, аукціони, створення власних проектів, словникова робота, редагування, інсценізації, соціодрами, творчі звіти, тестування, інтегровані види роботи тощо.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.
З метою посилення мотивації до навчання перевірка та оцінювання рівня мовних знань, умінь і навичок здійснюється під час виконання гуртківцями різноманітних завдань і вправ, а також у формі вікторин, конкурсів.
За даною програмою можуть проводитися також заняття в групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).
Дана програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в порядок і зміст навчальних тем, самостійно планувати кількість годин, враховуючи підготовку дітей та інтереси вихованців.
Початковий рівень
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1.      
Вступне заняття
2
1
1
2.      
Чарівна таємничість мови
2
1
1
3
Правила юного лінгвіста
4
2
2
4
Зв'язки між словами
4
2
2
5
Походження письма. Виникнення слов'янської азбуки
4
2
2
6
Цікаво про звуки й букви
2
1
1
7
Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій
4
2
2
8
«Не бійтесь заглядати у словник...»
4
2
2
9
Без граматики не вивчиш і математики
4
2
2
10
Таємниця граматичного роду
2
1
1
11
Плекаймо культуру мовлення!
4
2
2
12
Чарівність і складність звичайного слова
4
2
2
13
Стежками неології та словотворення
4
2
2
14
3 історії власних імен
4
2
2
15
Крилаті слова
4
2
2
16
Художнє слово — мовний знак культури
4
2
2
17
«Ключі, що відчиняють двері і серця»
4
2
2
18
Ці незвичайні звичайні відмінки
4
2
2
19
Цікаво про пунктуацію
4
2
2
20
Дивні числівники
4
2
2
21
Океан слів і граматика
2
1
1
22
Як народжується слово
4
2
2
23
Спова-ліліпути і слова-велетні
2
1
1
24
Де ти, кореню? Озовися!
4
2
2
25
«Дивлюся на слово та й думку гадаю...»
2
1
1
26
«Хай слово мовлено інакше...»
4
2
2
27
Щоб словам тісно, а думкам просторо
4
2
2
28
Я маю тільки те, що маю
4
2
2
29
Немає дива, є дива
4
2
2
30
Чому крикливі слова стали реченнями
4
2
2
31
Марафон у синтаксисі
4
2
2
32
Червоне світло на синтаксичному перехресті
4
2
2
33
У граматиці сусідів вибирають
4
2
2
34
Іменниковому роду нема переводу
4
2
2
35
«О слово рідне, хто без тебе я...»
4
2
2
36
Мандрівка в поетичний світ
4
2
2
37
Навчання як дослідження
4
2
2
38
Екскурсії, конкурси, тематичні заходи
8
2
6
39
Підсумкове заняття
2
1
1
Разом
144
70
74

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год)
Роль слова в житті людини. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Практична робота. Дидактична гра.
2. Чарівна таємничість мови (2 год)
Мова та її функції. Закон економії мови (явище ущільнення мовлення), словотворче значення звуків-фонем. Точність слововживання, лексична норма.
Засвоєння різних за походженням нових слів, слів у прямому й переносному значеннях.
Граматична роль слів у побудові речення і висловленні думки.
Засвоєння складних випадків слововживання.
Складання речень, поліпшення їх структури відповідно до мети висловлювання.
Звукова організація тексту художнього стилю.
Практична робота. Виконання вправ на розрізнення точного й неточного слововживань, виокремлення частин слова, уживання слів у прямому й переносному значеннях; складання речень відповідно до мети висловлювання.
Розв'язування ребусів і головоломок.
3. Правила юного лінгвіста (4 год)
Риси юного лінгвіста. Прийоми швидкого читання, запам'ятовування. Способи розвитку логічного, асоціативного мислення. Засвоєння слів у прямому й переносному значеннях. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Уміння висловлювати ставлення до людини через її опис. Прислів'я, співвідносні з реченнями. Практична робота. Складання твору-опису зовнішності. Розв'язування та складання ребусів і головоломок. Складання тесту з вивченої теми.
4. Зв'язки між словами (4 год)
Основна думка тексту. Частота вживання певних звуків (поняття про фонетичний сим­волізм), частин мови.
Граматичний зв'язок у реченні. Дослідження частоти вживання службових частин мови; особливості вживання прийменників, сполучників, закінчень для зв'язку слів у реченні; явище переходу іменників у прикметники.
Значення і походження фразеологізмів. Засвоєння фразеологізмів, слів у прямому й переносному значеннях. Зображально-виражальні можливості фразеологізмів.
Практична робота. Виконання вправ на удосконалення навичок виразного читання; уміння виділяти в тексті основну думку; грамотну побудову речення.
Виконання вправ на пояснення значення і походження окремих Фразеологізмів; аналіз частоти вживання певних звуків частин мови; перетворення іменників у прикметники.
Підготовка матеріалу про відомих лінгвістів, мову есперанто.
Складання усного повідомлення на соціокультурну тему.
Конкурс «Створи асоціативну схему».
5. Походження письма. Виникнення слов'янської азбуки (4 год)
Види й форми давнього письма. Походження письма. Перший алфавіт. Кирилиця. Виникнення слов'янської азбуки.
Загальне уявлення про ономастику: сліди давньослов'янської мови в сучасній українській мові (імена, географічні назви). Слов'янські імена.
Ознайомлення і спроби прочитання давніх записів.
Стилістична вмотивованість уживання старослов'янізмів. Уживання застарілих слів у складі епітетів.
Практична робота. Підготовка повідомлення про історію виникнення окремих слов'янських слів, добір матеріалу про окремі літери старослов'янської мови, яких немає в сучасній українській графіці.
Робота з текстом, що написаний старослов'янською мовою.
Складання лайнворда, розв'язання кросворда за вивченою темою.
Укладання словничка імен слов'янського походження власної родини.
6. Цікаво про звуки й букви (2 год)
Класифікація звуків і букв.
Звукова модель слова (звукопис). Фонетичний символізм. Роль голосних звуків для досягнення виразності мовлення.
Звукова характеристика слова. Відображення закону милозвучності української мови у вимові й на письмі.
Закон економії мови (явище спрощення приголосних; уживання одно-, двозвучних прийменників у/в, з/із/зі, сполучників і/й).
Поетичні портрети окремих звуків; уживання слів з -ьо- та -йо-у загадках.
Практична робота. Виконання вправ на складання звукових моделей слів; обгрунтування написання слів із вивченими орфограмами. Добір і впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс на відгадування загадок, головоломок на задану тему.
7. Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій (4 год)
Складотворча роль голосних звуків. Правила складоподілу.
Окремі орфоепічні норми української мови. Правила перенесення
слів із рядка в рядок. Слова-паліндроми.
Інтонування слів і речень залежно від мети спілкування. Складання партитури.
Практична робота. Знайомство і вивчення будови орфоепічного словника.
Виконання вправ на складоподіл, перенесення слів, правильного ставлення наголосу.
Виконання вправ на інтонування висловлювань відповідно до ситуації та мети спілкування.
Робота з віршами-паліндромами. Складання паліндромічних висловів, зашифровок. :
Складання партитури поетичного чи прозового уривків.
Декламування текстів різних жанрів.
Вікторина за вивченою темою.
8. «Не бійтесь заглядати у словник...» (4 год)
Поняття про лексикографію. Види словників (філологічні й нефілологічні, одномовні чи кількамовні). Типи одномовних словниів. Будова словників. Лексичне значення слова.
Лексичне і синонімічне багатство оратора — одна з передумов переконливого виступу.
Уживання слів зі сфери театру, музики, живопису. Практична робота. Знайомство і вивчення будови різних видів словників.
Виконання вправ на повторення правил написання вивчених орфограм, тлумачення слів, переклад українською слів із російської мови. Підготовка матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс ораторського мистецтва.
9. Без граматики не вивчиш і математики (4 год)
Роль і структура граматики.
Поняття про граматичне значення слова, граматичну норму.
Граматичні засоби поєднання слів у словосполученні та в реченні.
Особливості перекладу українською мовою прийменникових конструкцій з російської мови. Граматичні особливості частин мови в інших мовах.
Складні випадки слововживання.
Граматичні зв'язки в прислів'ях і приказках.
Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «гра­матичне значення слова», «граматична норма».
Виконання вправ на засвоєння знань щодо особливостей керування дієслів у словосполученнях з іменниками в непрямих відмінках, виправлення граматичних помилок у деформованих висловлюваннях; переклад українською мовою прийменникових конструкцій із російської мови.
Складання твору-опису (за опорними словами чи зображенням), висловлення власного ставлення до описаного.
Складання й розв'язання лінгвістичних задач за вивченою темою.

10. Таємниця граматичного роду (2 год)
Рід як граматична категорія. Родові антоніми. Рід у складноскорочених словах.
Особливості визначення граматичного роду (у назвах професій, У контексті). Іменники спільного роду.
Зміни в будові слова, спричинені зміною граматичного роду.
Уживання слів різного граматичного роду в поетичних і прозових текстах.
Практична робота. Виконання вправ на побудову речень з іменниками спільного роду, визначення роду в складноскорочених словах, переклад українською слів із російської мови, дослідження їх граматичного роду.
Добір та впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему.
Конкурс на розв'язання і складання чайнвордів за вивченою темою.
11. Плекаймо культуру мовлення! (4 год)
Мовні обов'язки громадян. Складові культури мовлення: чистота й точність, доречна образність, слова мовного етикету.
Доречність уживання багатозначних слів, слів у переносному значенні. Урізноманітнення лексичної та граматичної будови мовлення.
Відсутність культури мовлення як засіб створення комічних ситуацій у гуморесках та усмішках.
Практична робота. Виконання вправ на виразність і культуру мовлення, визначення і правки неточностей у тлумаченні слів та слововживанні; знаходження й пояснення слів, ужитих у переносному значенні.
Редагування висловлювань, пов'язаних із мовним етикетом. Гра-соціодрама «Створення комічних ситуацій».
12. Чарівність і складність звичайного слова (4 год)
Зображувально-виражальні можливості слів. Загальне і конкретне значення слова.
Образне слово. Роль образних слів у розкритті задуму висловлювання і посиленні впливу на слухача.
Групи слів за походженням і вживанням.
Епітети, порівняння, метафори, персоніфікація.
Слова на означення птахів, тварин, тексти з їх описом.
Практична робота. Виконання вправ на виразне читання, створення образних висловлювань, розрізнення загального й конкретного значення слова, збагачення словникового запасу новими словами (українськими, іншомовними, стилістично забарвленими тощо).
Розгадування кросвордів, альтервордів, загадок.
Гра-імітація.
13. Стежками неології та словотворення (4 год)
Основні джерела неології і способи словотворення. Поняття про авторські неологізми, пароніми, каламбури. Ономастика.
Топонімія. Сліди історії в назвах предметів. Культура мовлення, стилістика.
Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «неологізм», «паронім», «каламбур»; визначення значущих частин слова, словотворчих афіксів, основних способів творення слів.
Складання текстів певного стилю й типу мовлення за вивченою темою.
Дослідження походження запозичених слів, топонімів (на вибір) за допомогою словника.
Укладання словника неологізмів на певну тему. Гра-аукціон.
14. З історії власних імен (4 год)
Групи імен за походженням (власне слов'янські, з християнського календаря, західноєвропейські). Перехід імен античного походжен­ня в загальні назви. Псевдоніми.
Естетичність мовлення у власних назвах — іменах людей.
Практична робота. Підготовка повідомлення про походження власних назв.
Виконання завдання на тлумачення власних імен, які перейшли в загальні назви.
Вікторина на розпізнавання імен та прізвищ відомих людей за їх псевдонімами. Розгадування кросвордів, чайнвордів, словесних лабіринтів за вивченою темою.
Складання власних кросвордів за допомогою «Словника античної міфології».
15. Крилаті слова (4 год)
Поняття про крилаті слова. Особливості значення, будови, стилістичного вживання крилатих висловів.
Уживання крилатих слів як ознака культури мовлення.
Уживання крилатих слів у промовах — запорука ефективності виступу.
Яскрава образність крилатих висловів відомих письменників України, прислів'їв і приказок.
Практичіш робота. Виконання вправ на пояснення походження і змісту крилатих висловів, розпізнавання крилатих висловів у творах українських письменників.
Складання зв'язного висловлювання (опису, роздуму чи розповіді) на основі життєвих спостережень, використання крилатих висловів.
Розшифровування криптограм.
Вікторина за вивченою темою.
16. Художнє слово — мовний знак культури (4 год)
Особливості художнього слововживання (образність, метафоричність тощо). Авторська мовотворчість. Поняття «словесний образ», «мовне обличчя людини».
Уживання застарілих, старокнижних слів, неологізмів, контекстуальних синонімів, антонімів, синтаксично забарвлених слів.
Сполучники, прислівники, займенники; синоніми, спільнокореневі слова, повтори як засоби зв'язку речень у тексті. Виділення тематичних речень у мікротемі.
Суржик як соціальне і мовне явище.
Практична робота. Виразне читання художніх текстів різних жанрів.
Редагування речень, тексту із застосуванням засобів зв'язку речень у тексті. Аналіз текстів щодо художньо-естетичної ролі застарілих, книжних слів, авторської мовотворчості, характеротворчої ролі мови персонажа, суржику як засобу освітньо-культурної характеристики людини.
Дослідження музичності вибраних поезій, визначення тематич­ного речення в мікротемі.
Створення власних текстів-асоціацій, пейзажних замальовок.
17. «Ключі, що відчиняють двері і серця» (4 год)
Основні складові високої культури спілкування: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність.
Передумови успішного спілкування. Основи мовного етикету. План самовиховання.
Практична робота. Складання й розігрування діалогу на тему, пов'язану з культурою спілкування. Аналіз діалогів. Гра-аукціон ввічливості. Складання плану самовиховання. Написання тесту за вивченою темою.
18. Ці незвичайні звичайні відмінки (4 год)
З історії відмінка як граматичної категорії. Особливості відмінків у сучасних мовах світу.
Роль відмінкових форм різних частин мови в будові речення і словосполучення. Відмінкові форми в дієслівних словосполученнях. Синонімія відмінкових форм.
Дотримання граматичної норми як одна з ознак нормативності мовлення.
Образотворча роль відмінкових словоформ. Практична робота. Виконання вправ на побудову словосполу­чень, добір певних відмінкових закінчень. Складання кросворда за вивченою темою. Мовна естафета за вивченою темою.
19. Цікаво про пунктуацію (4 год)
Функції розділових знаків. Групи пунктограм. Види речень за інтонацією, метою висловлювання, будовою. Риторичні звертання, питання, оклики. Партитура вірша.
Правила вживання трьох крапок, дефіса на позначення скороче­ного запису слова.
Практична робота. Виконання вправ на дослідження пунктуаційної відповідності речення його інтонуванню та розстановці пунктуа­ційних знаків.
Складання переліку розділових знаків української мови.
Виконання вправ на здобуття навичок у визначенні «риторичних тань», «риторичних питань», «риторичних окликів» у реченнях. Складання партитури вірша, виразне читання тексту.
Дослідження й формування ще не вивчених правил уживання трьох крапок дефіса на позначення скороченого запису слова на основі дібраних речень.
Вікторина за вивченою темою.
20. Дивні числівники (4 год)
Історія формування числівників у різних мовах. Групи числівників за значенням і будовою. Особливості узгодження числівників з іншими частинами мови у складі словосполучень, фразеологізми, у складі яких є числівники.
Вживання слів із числовим значенням у текстах різних стилів мовлення. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).
Використання числівників із метою надання текстові переконли­вості, точності; почуття міри у вживанні числівників.
Застосування числівників для складання загадок.
Практична робота. Докладний переказ тексту наукового стилю, що містить числівники.
Виконання вправ на розрізнення порядкових числівників і прикметників, визначення відмінкових форм числівників у складі фразеологізмів, загадок, прислів'їв тощо.
Переклад українською з російської мови словосполучень, що міс­тять числівники.
Складання кросворда за вивченою темою.
21. Океан слів і граматика (2 год)
Роль лексики і граматики у вираженні думки. Граматичне значення вивчених частин мови. Особливості визначення роду та відмінювання запозичених слів.
Вимова слів іншомовного походження та власне українських.
Синонімічні ряди, антонімічні пари слів.
Відображення в словниках певних граматичних форм слів.
Практична робота. Виконання вправ на добір синонімів, побудову синонімічних рядів, антонімічних пар.
Виразне читання текстів, визначення граматичних ознак незапозичених і запозичених слів серед вивчених частин мови.
Складання зв'язних висловлювань на соціокультурну тему.
Робота з «Офографічним словником української мови» — визначення певних граматичних форм слів.
Вікторина за темою заняття.
22. Як народжується слово (4 год)
Роль значущих частин слова в процесі словотворення. Морфемний і словотвірний розбори. Словотвірні гнізда, словотвірні ланцюжки.
Творення самостійних частин мови.
Авторські неологізми. Складноскорочені слова. Образотворча роль авторських неологізмів; відображення закону економії мови у відгадках до загадок.
Утворення назв рослин і тварин.
Практична робота. Редагування текстів: усування недоліків у їх будові, стилістичному використанні засобів словотвору. Виконання морфемного і словотвірного розборів.
Виконання вправ на утворення прикметників від прийменниково-іменникових конструкцій; іменників, що вказують на певну ознаку (проживання, національність, властивості тощо).
Укладання словника авторських неологізмів.
Зоологічна вікторина.
23. Слова-ліліпути і слова-велетні (2 год)
Граматична роль службових слів. Складні слова й абревіатури в українській мові. Вияв закону милозвучності в синонімії прийменни­ків, сполучників і часток.
Образотворча роль службових слів, складних і складноскорочених слів.
Практична робота. Аналіз синонімії прийменників, сполучників та часток; прийменників, часток; побудова речень із використанням засвоєних службових слів.
Виконання вправ на повторення вивченого матеріалу про складні та складноскорочені слова, сполучники; пояснення значення фразеологізмів та стилістично забарвлених слів, що містять слова-ліліпути; будову складних та складноскорочених слів.
24. Де ти, кореню? Озовися! (4 год)
Корінь як значеннєвий центр повнозначного слова. «Безсилі» корені. Особливості кореневих змін у спільнокореневих словах.
Вимова і написання слів з орфограмами в коренях.
Уживання спільнокореневих слів як засобу мовного зв'язку речень у тексті.
Творення складних слів.
Роль кореня слова у складанні загадок.
Практична робота. Докладний переказ текстів із використан­ням спільнокореневих слів (повторення і закріплення стилів, типів і жанрів мовлення).
Виконання морфемного розбору слова.
Виконання вправ на утворення спільнокореневих слів, будову вірних гнізд і ланцюжків; обґрунтування вивчених орфограм у коренях слів; переклад текстів українською з російської мови, порівняння коренів; визначення джерел творення слів, зокрема географічних назв.
Написання графічних диктантів.
Відгадування загадок, опираючись на лексичне значення коренів слів-підказок.
25. «Дивлюся на слово та й думку гадаю...» (2 год)
Особливості відмінкових форм слів. Прийменникова синонімія. Граматична форма звертань.
Образотворча роль і частота вживання граматичних форм слів. Засвоєння граматичних форм слів-термінів.
Практична робота. Докладний переказ тексту за виписаними в певних відмінкових формах словами.
Виконання вправ в ігровій формі на розрізнення граматичних форм слів, зокрема прийменникових конструкцій, звертань.
Дослідження граматичних форм слів у текстах художнього та науко­вого стилів.
Складання кросворда за вивченою темою.
26. «Хай слово мовлено інакше...» (4 год)
Однокореневі (словоформи), спільнокореневі та різнокореневі слова (синоніми, антоніми) як засоби увиразнення мовлення. Лексична (зокрема контекстуальна, фразеологічна), граматична (зокрема у формах слова, у прийменниках) синонімія та антонімія.
Практична робота. Виразне інтонування емоційно-забарвлених слів, фразеологізмів із метою передачі відтінків їх лексичних значень.
Складання віршованого діалогу, шаради за вивченою темою.
Виконання вправ на розрізнення синонімічних слів і словоформ із вказуванням на відтінки в їх значеннях; будову словоформи з виразним емоційним забарвленням; створення синонімічних рядів слів і словоформ стилістично нейтральних та стилістично забарвлених за допомогою словників (синонімів, антонімів, фразеологізмів).
Розшифровування ребусів за вивченою темою.
27. Щоб словам тісно, а думкам просторо (4 год)
Сила рідного слова. Стислість і точність висловлювання як вияв закону економії мовлення. Засоби ущільнення і розгортання висловлювання. Поняття про «нульовий» член речення (дієслова перебування і руху).
Риторичний повтор і лаконічність викладу думки як засоби впливу на слухачів.
Образна глибина метафор, порівнянь.
Практична робота. Редагування, зокрема згортання (ущільнення) висловлювань, шляхом уникання невмотивованих лексичних повторів, одноманітних за будовою речень, за допомогою займен­ників, граматичних синонімів, неповних речень, однорідних членів речення, форми родового відмінка, іменників спільного роду, прислівників тощо.
Виконання вправ на розгортання висловлювань з утворенням метафор, порівнянь; розпізнавання неповних речень, відновлення пропущених їх членів; аналіз словосполучень із відсутніми головними словами — дієсловами перебування і руху.
Рольова гра.
28. Я маю тільки те, що маю (4 год)
Морфологічні особливості окремих частин мови (іменників, що мають тільки однину чи тільки множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів).
Уживання безособових дієслів, іменників, що мають тільки однину чи тільки множину, у публічних виступах.
Уживання слів, що мають тільки множину чи тільки однину, безособових дієслів для увиразнення основної думки художнього твору.
Рід і число в географічних назвах.
Практична робота. Виконання вправ (за допомогою словників) на дослідження морфологічних особливостей іменників, що мають тільки однину чи множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів; розрізнення незмінних іншомовних слів; класифікацію безособових дієслів за значенням; аналіз ролі роду і числа в географічних назвах; конструювання правил.
Складання кросворда «Навпаки» і граматичних загадок за вивченою темою; відгадування загадок із визначенням роду слова-відгадки.
29. Немає дива, є дива (4 год)
Основна характеристика наголосу в українській мові («силовий наголос», «вільний наголос», «фонетичне слово», «рухомий наголос», «паралельне наголошування»). Омографи, омоформи та омофони. Логічний наголос.
Наголошування як засіб творення комічного; порушення правильного наголошування у ритмомелодиці віршів.
Практична робота. Виконання вправ (за допомогою орфоепічного, тлумачного, російсько-українського словників), що формують навички використання логічного наголосу виділення слів зі смисловим навантаженням; розрізнення ненаголошених й наголошених голосних, рухомого і нерухомого наголосів; вправ на дослідження відмінностей в наголошенні слів української та російської мов, особливостей омографів, омоформ та омофонів.
Складання повідомлення на соціокультурну тему із дотриманням правильного наголошування як риторико-мелодійної сторони мовлення та інших мовних норм.
Гра-естафета.
30. Чому крикливі слова стали реченнями (4 год)
Вигук як особлива частина мови. Міміка, жести, інтонація — супровідні засоби увиразнення і розрізнення вигуків за призначенням. Вигуки-слова і вигуки-речення. Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.
Стилістично вмотивоване вживання вигуків у мовному етикеті (вітання, прощання, подяка, прохання, вибачення тощо).
Використання вигуків для надання висловлюванню експресії і виразності.
Звуконаслідувальні слова.
Практична робота. Виконання вправ на виразне інтонування вигуків у простих і складних реченнях; розрізнення вигуків-слів і вигуків-речень; побудову висловлювань і тексту з використанням звуконаслідувальних слів, наказово-спонукальних вигуків, вигуків емоційного забарвлення.
Складання висловлювань чи діалогу на соціокультурну тему з використанням вигуків як засобів переконливого й виразного мовлення.
Відгадування загадок, що мають вигуки.
Складання кросворда за вивченою темою.
31. Марафон у синтаксисі (4 год)
Речення-ліліпути (однослівні, двослівні тощо), речення-велетні (складні синтаксичні конструкції).
Стильова обумовленість уживання речень-ліліпутів і речень-велетнів.
Практична робота. Докладний переказ тексту інформаційного характеру.
Виконання вправ на побудову речень-ліліпутів і речень-велетнів за словом-відгадкою до ребусів; аналіз виражальних можливостей вигукових, заперечних, неповних, називних речень.
Складання діалогу на соціокультурну тему з використанням вивчених синтаксичних конструкцій.
Написання слухового й математичного диктанту за вивченою темою.
Гра-естафета.
32. Червоне світло на синтаксичному перехресті (4 год)
Синтаксичне членування мовлення. Загальні правила текстотворення. Логіка розвитку думки, синтаксична синонімія, уникання багатослів'я, одноманітних граматичних форм, невмотивованої інверсії.
Практична робота. Робота над текстом (переказ, висловлювання Думки про прочитане із використанням прислів'їв).
Написання відгуку на прочитану книгу. Виконання вправ на повторення вивчених пунктограм. Відгадування загадок і добір синонімів до слів-відгадок. Складання твору-роздуму на історичну (екологічну, морально, етичну) тему.
33. У граматиці сусідів вибирають (4 год)
Граматична могутність дієслова як присудка. Прийменники зі значенням різних відношень.
Збагачення активної лексики новими словами, зокрема словами-термінами.
Орфограми в дієсловах.
Дотримання правильного граматичного сполучення слів як передумова ораторського успіху.
Зображувально-виражальна роль дієслів у загадках, прислів'ях.
Практична робота. Виконання вправ на згортання вислову із заміною його словом-терміном; побудову прийменникових та безприйменникових словосполучень із дотриманням граматичних норм; аналіз ролі дієслів-присудків у побудові висловлювання; дослідження синонімічних прийменників, прийменників зі значенням різних відношень.
Складання тексту на соціокультурну тему з дотриманням мовних норм.
Складання прислів'їв чи приказок із поданих слів. Рольова гра.
34. Іменниковому роду нема переводу (4 год)
Субстантивація (морфологічна й синтаксична) як джерело творення іменників. Іменниковий суржик: русизми, англіцизми тощо. Іменникові неологізми в художніх творах.
Повторення вивченого про спільнокореневі слова, твірне слово, словотворчий афікс, способи словотворення.
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).
Іменникові неологізми в художніх творах.
Практична робота. Складання усного повідомлення (твору на лінгвістичну тему) про суржик у сучасній українській мові, роль запозичених і незапозичених слів.
Виконання вправ (за допомогою словників) на перетворення дієслів в іменники; виправлення в тексті орфографічних помилок на вивчені правила; аналіз іменникової ролі прислівника й вигуку (синтаксичної субстантивації); добір до поданих слів спільнокореневих іменників, переклад українською русизмів, англіцизмів.
Робота над текстом: обґрунтування образотворчої ролі протиставлення в тексті художнього стилю; з'ясування прийомів творення іменникових неологізмів у художніх творах.
Розшифровування криптограм, розгадування кросвордів із визначенням у словах-відгадках (іменниках) граматичного роду.
35. «О слово рідне, хто без тебе я...» (4 год)
Безперервність процесу засвоєння мови. Мовленнєва майстерність — одна з важливих передумов успішного спілкування. Образ рідного слова. Явище мовного нігілізму.
Використання вивчених частин мови і видів речень для створення власних висловлювань. Побудова відповідей на уроках.
Майстерне володіння рідним словом — справа честі, запорука успішного спілкування.
Українська література — джерело збагачення активного словника людини.
Практична робота. Виконання вправ на засвоєння складових мовленнєвої майстерності: аналіз і складання текстів із використанням крилатих висловів, фразеологізмів; складання висловлювань різно­го комунікативного призначення (прохання, незгоди, самозахисту, подяки, заохочення тощо); аналіз образу рідного слова у творах класиків української літератури; побудова висловлювань на соціокультурну тему.
Виступ із власним проектом за вивченою темою.
36. Мандрівка в поетичний світ (4 год)
Пейзажна лірика і пейзажний живопис. Ритмомелодійні особливості поетичних текстів (ритм, рима); білий вірш.
Поетичність висловлювань промовця як засіб ефективного впливу на слухача.
Особливості пейзажних поетичних творів, білий вірш.
Практична робота. Виразне читання улюблених пейзажних віршів.
Складання усного твору-опису пейзажної картини із дотриманням мовних норм.
Добір до слів рими, складання віршів за пейзажною картиною; виконання вправ на пояснення змісту ролі ритмомелодійних засобів, аналіз ознак поетичних творів; визначення особливостей білих віршів; робота з деформованим віршованим уривком (з відновлюванням Рими й ритму).
Вікторина «Назви авторів вивчених пейзажних віршів».
37. Навчання як дослідження (4 год)
Поняття про дослідницьку діяльність. Відомі науковці-мовозавці. Види  досліджень (теоретичне, експериментальне; індивідуальне, групове, колективне; комбіноване).
Етапи дослідницької роботи (вибір теми; підготовка та проведення дослідження; узагальнення результатів). План роботи. Види учнівських повідомлень.
Корисні поради, як утримувати увагу слухачів під час виголошення повідомлення.
Правила ведення діалогу.
Практична робота. Підготовка повідомлення на одну з обраних тем
38. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (8 год)
Екскурсії до історичних, художніх, літературних музеїв. Участь у конкурсах, олімпіадах. Підготовка та проведення тема­тичних конкурсів, вікторин, свят, концертів, вечорів.
39. Підсумкове заняття (2 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.
Завдання на літо. Рекомендації щодо подальшої дослідницької діяльності.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
— зміст понять «мова» та «функції мови»;
— історію походження письма, виникнення слов'янської азбуки;
— основні поняття з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису;
— складні випадки слововживання;
— правила з орфографії та пунктуації (за вивченою програмою);
— значення понять «закон економії мови», «закон милозвучності», «фонетичний символізм», «орфоепічна норма», «омофони», «омоформи», «омографи», «лексична норма», «граматична норма», «лексичне і граматичне значення слова», «загальне і конкретне значення слова», «ономастика», «паліндроми», «пароніми», «крилаті слова», «безсилі корені», «словотвірні гнізда», «словотвірні ланцюжки», «партитура речення», «нульовий член речення», «словесний образ», «мовне обличчя людини», «мовні обов'язки громадян», «складові культури мовлення»;
— стилі та жанри мовлення;
— прийоми швидкого читання, запам'ятовування; способи розвитку логічного, асоціативного мислення;
— загальні правила текстотворення;
— особливості організації та проведення дослідницької роботи;
— основні складові культури спілкування;
— правила ведення діалогу;
— правила виголошення повідомлення.
учні мають уміти:
            моделювати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності володіти основними поняттями з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, морфології, синтаксису;
            узагальнювати засвоєні поняття, закономірності, правила та винятки з них;
            розрізняти основні орфограми у вивчених частинах мови; знаходити в тексті й характеризувати за граматичними озна­ками вивчені частини мови;
            правильно вживати частини мови у власному мовленні; знаходити помилки в тексті, виправляти і пояснювати їх;
             складати твори на основі побаченого, почутого;
_ працювати з енциклопедичним, тлумачним, орфоепічним, морфемним словниками, словниками синонімів, антонімів, фразеологізмів української мови, асоціативних означень, власних назв; термінологічними і перекладними словниками, словни­ком іншомовних слів, літературних термінів;
_ виконувати різноманітні види робіт творчо-ігрового та проблемно-пошукового характеру — усно й письмово, самостійно, в групі чи фронтально; розв'язувати і будувати мовні зашифровки, ребуси, різні види кросвордів, головоломки тощо;
— складати висловлювання різних стилів, типів і жанрів мовлення, опановувати елементи віршування;
— уявляти словесно описані предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого;
— помічати й формулювати проблеми в процесі навчання, робити припущення щодо способів їх розв'язання, добирати аргументи для доведення власної думки, спростовувати хибні при­пущення і твердження, прогнозувати розвиток певних явищ, складати власні проекти;
— переносити засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; визначати мету власної пізнавальної діяльності;
— планувати дослідницьку роботу, розподіляючи її на етапи;
— здійснювати розроблений план дослідження;
— оцінювати проміжні та кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні корективи;
— аналізувати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
— робити висновки на основі спостережень;
— виголошувати повідомлення.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА
«ЮНІ МОВОЗНАВЦІ»
Обладнання
Кількість, шт
Апаратура
Комп'ютер
За потребою
Принтер
1
Мультимедійний проектор
1
Мультимедійна дошка
1
Сканер
1
Копіювальний апарат
1
Накопичувач USB Flash-drive
За потребою
Канцелярське приладдя
Ватман А-1
30 аркушів
Папір друкарський
За потребою
Ручки кулькові
За потребою
Олівці креслярські
За потребою
Фломастери
За потребою
Ножиці
За потребою
Гумка
За потребою
Клей
За потребою
Скріпки, кнопки
За потребою
Папки
За потребою
CD-DVD-диски
За потребою

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. — К.: Либідь, 1991. — 256 с.
2. БелейЛ. Ім'я для дитини в українській родині : словник-довідник/Л Белей. — Ужгород : Просвіта, 1993. — 116 с.
3. Блик О. П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : посіб. для вчителя / О. П. Блик. — К.: Рад. шк., 1988. — 128 с.
4. Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень в українській мові / Н. П. Бутенко. — Львів : Вища школа при Львівському ун-ті, 1988. - 328 с.
5. Вихованець І. Р. У світі граматики / /. Р. Вихованець. — К. : Рад. шк., 1987. - 191 с.
6. Ганич Д.Л. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І С. Олійник. - К.: Вища школа, 1985. - 60 с.
7. Глинський І. Твоє ім'я — твій друг / І. Глинський. — К. : Веселка, 1985. - 328 с.
8.  ГоловащукС.І. Словник наголосів / СІ. Головащук. — К. : Наук, думка, 2003. — 318 с.
Горбачук В. Т. Барви української мови / В. Т. Горбачук. — К. : Видавн. дім «КМ Асасіетіа», 1997. — 271 с.
10. Дьяченко В. Новая дидактика / В. Дьяченко. — М. : Нар. образование, 2001. - 496 с.
11. Жовтобрюх В. Ф. Шкільний орфографічний словник / В. Ф. Жовтбрюх. — Харків : Веста ; Вид-во «Ранок», 2007. — 384 с.
12. Зайченко І. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищих пед. навч. закладів / /. Зайченко. — К. : Освіта України, 2006. — 528 с.
13. Коваль А. П. Пригоди слова / А.П. Коваль. — К. : Рад. шк., 1985. - 213 с.
14. Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. — К. : Рад. шк., 1986. - 383 с.
15. Коваль А. П. Крилаті вислови в українській мові / А. П. Коваль, В. В. Коптілов. — К.: Вища школа, 1975. — 335 с.
16. Козовик І. Я. Словник античної міфології / І. Я. Козовик, О.Д. Пономарів. — К.: Наук, думка, 1989. — 237 с.
17. Коптілов В. У світі крилатих слів / В. Коптілов. — К. : Веселка, 1976. - 200 с.
18. Культура української мови: довід. / [С. Я. Срмоленко, Н. Я. Дзюбишино-Мельник, К. В. Ненець та ін.; за ред. В. М. Русанівського]. — К.:Либідь, 1990.- 304 с.
19. Літературознавчий словник-довід. / за ред. Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва та ін. — К.: Академія, 1997. — 752 с.
20. Максим'юк С. Педагогіка : навч. посіб. / С. Максим'юк. — К.: Кондор, 2005. - 667 с.
21. МасенкоЛ. Т. Українські імена та прізвища ІЛ. Т. Масенко. — К.: Знання, 1990. - 48 с.
22. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія : чому ми так говори­мо/ Ф. Я. Медведєв. - Харків : Вища школа, 1982. - 231 с.
23. Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто може бути вчителем-майстром / упоряд. В. Андреєв, В. Григораш. — Харків : Основа, 2006. - 352 с.
24. Передрій Г. Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 кла­сах ІГ.Р. Передрій. - К.: Рад. шк., 1979. - 159 с.
25. Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г. Н. Під­лісна. - К.: Техніка, 2003. - 382 с.
26. Потапенко О. І. Гурткова робота з української мови в 4-8 кла­сах/О./. Потапенко. - К.: Рад. шк., 1989. - 109 с.
27. Русанівський В. М. Життя слова / В. М. Русанівський, Є. Я. Єрмоленко. — К.: Вища школа, 1978. — 191 с.
28. Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых/Г. Скарлато. — К.: Альтерпрес, 1996. — 415 с.
29. Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика / О. М. Сліпушко. — К.: Кри­ниця, 1999. - 512 с.
30. Словник труднощів української мови : Близько 15000 слів / [Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; за ред С Я. Єрмоленко]. - К.: Рад. шк., 1989. - 336 с.
31. Словник фразеологізмів української мови. — К. : Наук, думка, 2008. - 1104 с.
32. Словник фразеологічних синонімів /М.П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк., 1988. — 200 с.
33. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. - 317 с.
34. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищен­ка. — К.: Вища школа, 1997. — 493 с.
35. Роман І. Як удосконалювати самого себе : пер. з чес. — 2-е вид. //. Роман. — К.: Політвидав України, 1988. — 319 с.: ід.
36. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В. Д. Уж-ченко. - К.: Рад. шк., 1988. - 279 с.
37. Український правопис/Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К.: Наук, дум­ка, 2007. - 288 с.
38. Цимбалюк В. І. Цікава етимологія / В. І. Цимбалюк //  Метод, діалоги. - 2007. - № 2. - С. 5-8.
39. Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. — К. : Рад. шк., 1989. - 176 с.
40. Чак С.Д. Мандрівка в Країну слова / Є.Д. Чак. — К.: Веселка, 1986. - 167 с.
41. Чак С.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д. Чак. — К. : Рад. шк., 1984. - 185 с.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
ingresua.tripod.com/domivka/htm
vesna.sammit.kiev.ua

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук