смт.Воловець, Закарпатська область


19 лютого 2014 р.

Програма театрального гурткаУПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ І ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ


 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ«ТЕАТРАЛЬНИЙ  ГУРТОК»

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, ОДИН РІК НАВЧАННЯ


ВОЛОВЕЦЬ-2013ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Театральне мистецтво—вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторівперед глядачами.
Театральне мистецтво є синтетичним за своєю природою. Його твори містять у собі практично всі інші мистецтва: літературу,музику, образотворче  мистецтво, хореографію й  ін.;  а також використовують численні досягнення найрізноманітніших наук. Так, наприклад, наукові розробки психологіїлягли воснову акторської й режисерської творчості.
Головним носієм театральної дії є актор, у творчості якого втілена суть театру: здатність захоплювати глядачів художнім видовищем безпосередньо, що протікає в них на очах життя, творчим процесом її втілення. Акторський образ створюється на основі п»єси і її тлумачення режисером— постановником спектаклю. Проте актор залишається самостійним художником, здатним лише йому одному доступними засобами відтворити на сцені живий людський образ, передати складність і багатство людської психології.
Характерною особливістю театрального мистецтва є його неповторність у часі: кожен спектакль існує тільки в момент його відтворення.
Театр завжди був і залишається могутнім засобом ідейного, морального, естетичного та етичного виховання людини.
Театральне мистецтво пропонується дітям як невичерпне джерело гуманізму, пізнання, творчого спілкування.
Новизна і актуальність програми – дана програма покликана розвивати творчі нахили дітей, давати їм відповідні знання з основ театрального мистецтва.
Мета програми: в доступній формі ознайомити учнів з історією театрального мистецтва, розвивати інтерес до драматичного театру, допомогти дітям засвоїти основні складові  театрального мистецтва такі як: акторська майстерність, сценічний рух, сценічна мова, основи груму;  вивчити елементарні принципи акторського аналізу драматичного твору та постановочної роботи а також познайомити їх з особливостями різних театральних жанрів, життям і творчою діяльністю видатних драматургів різних епох.
Головне завдання:розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці.
Учнів потрібно вчити розуміти театр і закладати бажання ділитися цим розумінням з друзями, уміти радіти разом з товаришами новим надбанням, які відкриває мистецтво театру.
Діти повинні оволодіти практичними навичками гри на сцені, освоїти основи акторської майстерності, сценічної мови,сценічного руху, гриму.
Програма передбачає проведення як комплексних занять , тренінгів (що включають матеріали зі сценічної мови, аналізу тексту, майстерності актора та ін.), так і тематичних (урок гриму, танець, сценічний бій).
Програма побудована за принципом індукції (від простішого до складнішого), а також включає методику роботи над літературною основою сценічного матеріалу, постановочної діяльності, навчання дітей основ сценічної майстерності, оформлення вистави, теорії театру.
На заняттях театрального гуртка планується здійснити постановку уривків з п’єс різних авторів або мініатюри, інсценівки, здійснювати концертну діяльність.
Програма  складена відповідно з віковими можливостями, урахуванням рівня розвитку дітей і розрахована га основний рівень навчання. Один рік навчання – 146 годин.
Заняття є і теоретичними і практичними, але практичних занять більше, так як на практиці відбувається краще  засвоєння нового матеріалу.
Навчання в гуртку допомагає учням краще засвоїти матеріали багатьох предметів, особливо таких як «Світова культура»,  «Мистецтво», «Музика» та інші.
Під час занять використовуються різні методи навчання : словесні, наочні, практичні.
Підсумком роботи  є постановочна робота, виконання етюдів, імпровізація та ін..


ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ
НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Розділ, Тема
Кількість годин
теоретичних
Практичних
усього

Вступ
2
-
2
Розділ 1. Сценічна мова
16
1.1.Ознайомлення з основними елементами сценічної мови
2
-
2
1.2. Дикція. Чіткість вимови звуків . Дикційний тренінг.
2
2
4
1.3. Артикуляція мовного апарату
2
2
1.5. Вправи для губ, язика, скоромовки. Фонаційний тренінг.
2
2
1.6. Постановка правильного дихання.
2
2
1.7. Найбільш поширені вади сценічної мови, їх виправлення.
1
1
2
1.8.Засвоєння основних елементів словесної дії.
2
2
Розділ 2.Сценічна рух
4
12
16
2.1. Поняття виразного пластичного відображення думок і почуттів сценічного образу.
2
-
2
2.2. Правильна постава тіла
2
2
2.3. Залежність ходи від характеру, статі та віку сценічного образу.
4
4
2.4. Сценічна свобода. Вправи на сценічну свободу руху.
4
4
2.5.Вправи   зі сценічного руху.
4
4
Розділ 3. Акторська майстерність.
4
14
22
3.1. Поняття акторської майстерності за К.С. Станіславським.
2
-
2
3.2.Акторська увага. Чуттєве сприйняття і пам»ять чуття.
1
5
6
3.3. Уява і фантазія.
2
2
3.4.Акторська наївність.
2
2
3.5.Сценічне спілкування і взаємодія з партнерами.
2
2
3.6. Виконання надзавдання сценічного образу.
2
2
3.7. Наскрізна дія. Підпорядкування наскрізної дії ролі, яка веде до надзавдання.
1
3
4
3.8.Вправи, етюди.
2
2
Розділ 4.Основи гриму.
2
6
8
4.1. Поняття гриму в театрі.
2
2
2
4.2. Вивчення анатомічних основ гриму.
1
1
2
4.3. Жанрове вивчення гриму.
2
2
4.4. Концертний, характерний, національний грим та мімічні вираження обличчя. 
2
2
Розділ 5. Етюдна робота
2
12
14
5.1. Етюди, їх класифікація.
2
2
5.2. Етюди з безсловесною дією
2
2
5.3. Етюди з прочитаного матеріалу
2
2
5.4. Етюди на визначені завдання осіб.
2
2
5.5. Етюди на визначену тему.
2
2
5.6. Етюди на імпровізацію.
4
4
Розділ 6.  Робота з уявними предметами
2
10
12
6.1. Поняття про роботу з уявними предметами.
2
2
6.2.Робота з уявною голкою
2
2
6.3.Робота з уявною кулькою
2
2
6.4.Робота з уявним склом
2
2
6.5.Етюди одиночні з уявними предметами.
4
4
Розділ 7. Робота з текстом
2
4
8
7.1. Читання постановочного матеріалу для колективу.
2
2
7.2. Визначення теми, ідеї.
2
7.3. Аналіз художніх особливостей матеріалу.
2
7.4. Логічний аналіз тексту. Дійовий аналіз тексту. Розбивка тексту на епізоди.
2
Розділ 8. Теорія театру.
2
2
Розділ 9. Робота над епізодами.
4
8
12
9.1. Визначення головної події кожного епізоду.
2
2
9.2. Визначення основних завдань кожної дійової особи в епізоді.
2
2
9.3. Пошук і визначення виразних мізансцен.
4
4
9.4. Засвоювання тексту
4
4
Розділ 10. Музичне  та художнє оформлення вистав.
4
4
8
10.1. Вибір музичного оформлення. Визначення характеру музичного оформлення. Запис  музики.
4

10.2. Визначення характеру художнього оформлення. Виготовлення костюмів, реквізиту, елементів декорації


Розділ 11. Репетиції
8
8
11.1. З’єднувальні репетиції.
Мета таких репетицій—об’єднати в єдине ціле сценічне втілення матеріалу, музичне й шумове оформлення, технічне обслуговування та ін.
4
4
11.2. Генеральні репетиції
Перегляд та аналіз готового до показу глядачам матеріалу.
4
4
Розділ 12.
Концертна діяльність
-
8
8
Розділ 13.  Перегляд та
обговорення вистав
2
2
Розділ 14.
Індивідуальні заняття
-
6
6
Заняття з вихованцями з сценічної мови, авторської майстерності, сценічного руху.
6
6
Підсумкове заняття
2

2
Всього
36
108
146

Програма занять
1. Вступ -2 год
Перевірка акторських здібностей дітей. Обговорення плану роботи на рік. Мета, завдання театру. Правила поведінки та інструктаж із техніки безпеки.

2. Сценічна мова – 16год
Ознайомлення з основними елементами сценічної мови.  Дикція.Чіткість вимови звуків. Дикційний тренінг .Артикуляція мовного апарату. Вправи для губ, язика, скоромовки. Фонаційний тренінг. Постановка правильного дихання. Найбільш поширені вади сценічної мови, їх виправлення. 1Засвоєння елементів словесної дії .

3. Сценічний рух-16 год.
Поняття виразного пластичного відображення думок і почуттів сценічного образу.  Правильна постава тіла. Хода. Залежність ходи від характеру, статі та віку сценічного героя. Сценічна свобода. Вправи на сценічну свободу руху. Сценічні падіння, їх види. Сценічні ляпаси. Сценічна переноска важких предметів.

4. Акторська майстерність -  18 год.
Поняття акторської майстерності за К.С. Станіславським. Акторська увага. Чуттєве сприйняття і пам»ять чуття. Уява і фантазія. Акторська наївність. Сценічне спілкування і взаємодія з партнерами. Виконання надзавдання сценічного образу. Наскрізна дія. Підпорядкування наскрізної дії ролі, яка веде до надзавдання. Вправи, етюди.

5. Основи гриму- 8 год.
Поняття гриму в театрі. Вивчення анатомічних основ гриму. Жанрове вивчення гриму. Концертний, характерний, національний грим та мімічні вираження обличчя. 
6. Етюдна діяльність-14 год.
Етюди, їх класифікація. Етюди з безсловесною дією. Етюди з прочитаного матеріалу. Етюди на визначені завдання осіб. Етюди на визначену тему. Етюди на імпровізацію.

7. Робота з уявними предметами-16 год.
Поняття про роботу з уявними предметами. Робота з уявною голкою . Робота з уявною кулькою. Робота з уявним склом. Етюди одиночні з уявними предметами.

8. Робота з текстом – 6 год.
Читання постановочного матеріалу для колективу. Визначення першого враження. Визначення теми, ідеї. Аналіз художніх особливостей матеріалу. Логічний аналіз тексту. Дійовий аналіз тексту. Розбивка тексту на епізоди.

9. Теорія театру- 2 год.
Театральні терміни. Театр—мистецтво синтетичне. Театр—мистецтво колективне. Види театрів.

10. Робота над епізодами- 12 год

Визначення головної події кожного епізоду. Визначення основних завдань кожної дійової особи в епізоді. Пошук і визначення виразних мізансцен. Засвоювання тексту
11. Музичне та художнє оформлення вистави. -12 год.
Вибір музичного оформлення. Визначення характеру музичного оформлення. Запис музики.
Визначення характеру художнього оформлення. Виготовлення костюмів, реквізиту, елементів декорації.

12 . Репетиції. – 8 год.
З’єднувальні репетиції.
Мета таких репетицій—об’єднати в єдине ціле сценічне втілення матеріалу, музичне й шумове оформлення, технічне обслуговування та ін.
Генеральні репетиції
Перегляд та аналіз готового до показу глядачам матеріалу.

13. Концертна діяльність - 8 год
Виступи колективу перед глядачами у школі та на інших майданчиках. Участь у театральних конкурсах, масових святах школи, району.

14. Перегляд та обговорення вистав– 4год.
Колективні відвідування вистав обласного театру, інших професійних або аматорських колективів. Дискусійний аналіз переглянутих вистав.

15.Індивідальні заняття – 4 год.
Заняття з вихованцями з сценічної мови, авторської майстерності, сценічного руху.
16. Підсумкове заняття гуртка -2 год.
Підведення підсумків  роботи гуртка за рік.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок
Учні повинні  знати:
-          Історію театру;
-          Основи акторської майстерності;
-          Основи сценічного руху;
-          Основи сценічної мови;
-          Основи гриму;
-          Основи постановочної роботи;
-          Музичне та художнє оформлення спектаклів.

Учні повинні  вміти:

-          Володіти  прийомами сценічної мови,
-          Володіти сценічним рухом і застосовувати   ці знання на практиці при постановці п’єси;
-          Володіти прийомами акторської гри
-          Створювати мініатюри на сцені
-          Працювати з текстом у вигородках.
-          Працювати з музичним оформленням, декораціями;


Використана література.
1.      Білоусов М. Актор у театрі, Держвидав. образотворчого мистецтва, К.: 1960
2.      Крижацький Т. Поради керівнику драматичного гуртка, «Мистецтво», 1955.
3.      Курбас Л. Літературний спадок, К.: «Мистецтво», 1988.
4.      Марченко Т. Мистецтво бути глядачем, вид. К.: «Мистецтво», 1966. Мар'яненко Сцена, актори, ролі. К.: «Мистецтво»,1964.
5.      Славський Р. Мистецтво пантоміми, вид. К.: «Мистецтво», 1962 Український драматичний театр, т. 1,2. К., 1967.
6.      Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр. Тов. К.: «Знання», 1963
7.      Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. К.: «КДІК», 1997.
8.      Василько В. С. Микола Садовський і його театр. К., 1962.
9.      Вінок спогадів про Заньковецьку: Збірник. К.,1950.
10.  Від романтизму до натуралізму в французькому театрі: Збірник. 1989.
11.  Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. К.: «Знання», 1963.
12.  Брудний Д. Бесіди про театр. Л.: 1983.
13.  Коваленко П.Т. Шляхи на сцену. К., 1964.
14.  По той бік розквіту. (Буржуазне суспільство: культура та ідеологія.)-К.: «Політвидав», 1984.
15.  Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., 1964.
16.  Молодий театр («Ґенеза, завдання, шляхи»). Упорядник М. Лабінський. К.: «Мистецтво», спілка театральних діячів України., 1991.
17.  Білоусов М. Актор у театрі. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К.: 1960.
18.  Саксаганський П. К. Думки про театр. К.: 1955.
19.  Український драматичний театр. К.:1967. т. 1,2.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук